PALEONTOLOJİ  ÇALIŞMA GRUBU İLKELERİ

(YÖNETMELİK)

 

Amaç:

Türkiye’de paleontoloji-stratigrafi çalışmalarını özendirmek,  meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğini arttırılmasını sağlamak, paleontoloji-stratigrafi eğitimi ve uygulamalarını geliştirmek,  mesleki sorunları belirleyip çözüm yollarını araştırmak ve yeni teknik ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla, 29 Ekim 2000 tarihinde Alanya’da Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ortak düzenlenen I.Stratigrafi-Paleontoloji  Workshop’unda (Çalıştayı’nda)  kurulan Paleontoloji  Çalışma Grubu’nun çalışma usul ve esasları bu ilkelerle belirlenmiştir.

 

Kapsam ve Dayanak:

Çalışma grubu tümüyle bilimsel amaçla kurulmuş, bağımsız bir gruptur. Çalışma grubu JMO,  üniversiteler,  ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenir.

 

Organlar:

Paleontoloji Çalışma Grubunun iki organı vardır:

1.    Genel Kurul

2.    PÇG Yönetim Kurulu

 

Organların Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 

Genel Kurul

 

1.    Paleontoloji Çalışma Grubu üyeliği, paleontoloji-stratigrafi konularında çalışan, bu konuya ilgi duyan ve bu ilkeleri kabul eden herkese açıktır. Üyelik için, yönetim kuruluna dilekçe ile başvurmak gerekir. Üç tür üyelik vardır:

a)    Kişisel üyelik: Paleontoloji-stratigrafi konularında çalışan kişiler yönetim kurulu kararı ile üye olabilirler.

b)    Etkin üyelik: Grubun Yönetim Kurulu ve araştırma gruplarında görev alan üyeler, bu görevleri sürdüğü sürece “etkin üye” olurlar. Yönetim Kurulu veya bir araştırma grubu üyesinin etkin üyelik sıfatı,  ilgili çalışma toplantılarına ard arda üç kez özürsüz olarak katılmaması durumunda düşer.

c)    Onursal üyelik: Komitenin diğer üyelik koşullarını sağlamasa da, Paleontoloji Çalışma Grubunun amaçları doğrultusunda önemli katkılar sağlamış kişiler, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurulun onayı ile onursal üye seçilebilirler.

2.    Genel Kurul her yıl sonbaharda Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak Yönetim Kurulunu ve başkanını seçer, Yönetim Kuruluna görev verir ve denetler.

3.    Genel Kurul toplantılarında çoğunluk aranmaz. Genel Kurulda seçimlerin yapılmasında ve kararların alınmasında mevcut üyelerin oy çokluğu esası uygulanır. Her üyenin bir oyu vardır.

 

 

Yönetim Kurulu:

 

1.    Yönetim kurulu, tercihan, üniversitelerden 2;  MTA, TPAO ve JMO’dan birer kişi olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, yedekleri ile birlikte,  Paleontoloji Çalışma Grubu üyeleri arasından,  genel kurulda oylamayla belirlenir.

 

2.    Yönetim kurulu kendi içinden bir ikinci başkan ve bir sekreter seçer.  Başkan, Yönetim Kurulu’nu temsil eder. Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır ve toplantıyı yönetir. Zamanı geldiğinde Genel Kurulun toplanmasını sağlar. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zaman başkanlık görevini yürütür.

3.    Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine,  en az üç ayda bir ve gerekirse daha sık toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır.  Kararlar mevcut çoğunluğun esasına göre alınır.

4.    Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a)    Paleontoloji-Stratigrafi çalışmaların özendirmek, araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğine olanak sağlamak ve bu amaçla her yıl bir Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayı toplamak.

b)    Üyelik ile ilgili başvuru ve sorunları karara bağlamak.

c)    Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve bu toplantının gündemini hazırlamak.

d)    Üyelerin araştırma grupları oluşturmasını ve ortak çalışmalar yapmasını özendirmek ve desteklemek;  sonuçları denetlemek.

e)    Araştırma gruplarının etkinliklerini yurt içi ve dışında duyurmak.

f)     Paleontoloji konusunda değişik üniversite ve kurumların kütüphane ve müzelerinde bulunan literatür ve örneklerin dökümünün yapılması, eksikliklerin belirlenmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla üyelerin katkılarını ve işbirliğini sağlamak.

g)    Türkiye’de paleontoloji konularıyla ilgili projelerin yapıldığı tüm kurum ve kuruluşlarda, bu projelerin nicelik ve niteliğinin artırılması amacıyla etkinliklerde bulunmak, bu mesleğe ilgi duyanlar ile bu bilim dalına yakın diğer bilim dalları arasındaki işbirliğini oluşturmak.

h)   Üniversitelerde paleontoloji-stratigrafi eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katkı sağlamak.

i)     Paleontoloji-stratigrafi konularında makale, atlas, kitap, ders kitabı vb. yayınlanmasını, kurs vb. Etkinliklerin düzenlenmesini özendirmek ve desteklemek.

j)      Paleontoloji-stratigrafi konularında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları izlemek,  üyelerini gelişmelere ilişkin bilgilendirmek.

k)    Hizmet, teşekkür ve teşvik ödülleri vermek.

 

 

 

 

28 EKİM 2001

ALANYA